Thai

WMO Thai Section

ยินดีต้อนรับสู่ WMO “World Mediation Organization” (องค์การการไกล่เกลี่ยสากล)

เวที่นี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการส่งเสริมความเข้าและการเคารพให้เกียรติต่อวัฒนธรรมต่าง ๆ “การไกล่เกลี่ยเป็นทักษะหลักทางสังคมที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้สามัญสำนึกของแต่ละคน” การใช้คำว่าการไกล่เกลี่ย เพื่อต้องการให้คุณเข้าใจว่า การไกล่เกลี่ยสามารถใช้วิธีจัดการได้หลากหลายวิธี ที่จะช่วยให้บุคลคู่กรณีมองหาช่องทางประสานข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน ทำให้เกิดความพึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย  หากแต่เพียงต้องใช้แรงผลักทั้งความสามารถและทักษะที่หลากหลายทางสังคมร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการสานเสวนาให้แก่หมู่คณะ ลดความรุนแรงปราศจากการเห็นแย้งอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ขอบเขตของการเคารพซึ่งกันและกัน หรือ “วัฒนธรรมเชิงสันติ” ซึ่งทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขหรือโดยสันติ เพื่อเป้าประสงค์ที่จะให้แต่ละบุคคลได้ไตร่ตรองมุมมองของตน ความคิดเห็นเฉพาะตนในการสร้างจิตสำนึกที่ดีมีความตระหนักต่อแนวความคิดทางสังคมและการเมือง และเพื่อสื่อสารความรู้ความเข้าใจ ลดความตึงเครียดที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ รัฐ และองค์กรไปสู่หนทางการแก้ไขความขัดแย้งที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ในฐานะสมาชิกของ WMO:

บนโลกใบนี้ที่เหล่ามวลมนุษย์ชาติได้พึ่งพึงและอาศัยอยู่ร่วมกัน เราจะเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่ตลอดรอบๆตัว และในฐานะที่เป็นสมาชิกของ WMO ปรารถนาขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและการแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นได้บ้าง เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมทั่วโลกรวมถึงผู้คนที่อยู่รอบตัว  ดิฉันเชื่อมั่นว่า WMO จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง เป็นเวทีสำหรับสมาชิกทุกคนที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์หาแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ และยังทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมรอบตนให้เข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันกันเพื่อสันติสุขที่พึงมี

พันธกิจ

WMO ได้เตรียมการจัดหาเครื่องมือให้กับบุคคลทั่วไปและเยาวชนรุ่นต่อ ๆไปในอนาคต ด้วยการนำโปรแกรมการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการจัดการความขัดแย้งที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยการนำแนวคิดทางการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรนี้ให้เป็นที่ยอมรับและนำไปปฏิบัติได้ภายใต้วัฒนธรรมเชิงสันติ หลักสูตรการฝึกอบรมข้ามพรมแดนและข้ามวัฒนธรรมนี้  มิได้เฉพาะกำหนดการศึกษารูปแบบทางกลุ่มประเทศตะวันตกของการไกล่เกลี่ยมาประยุกต์ใช้ในวัฒนธรรมอื่น ๆ  แต่จะเกี่ยวข้องกับสาระความสำคัญความสมเหตุสมผลที่อยู่ภายในหลักการต่าง ๆ ที่ได้หลอมรวมกันจากมนุษย์ของโลกใบนี้กับภูมิหลังทางวัฒนธรรมและภาษาของบุคคลผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งยังช่วยให้เขาหรือเธอกลายเป็นผู้ปฏิบัติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างมืออาชีพ ด้วยวิธีนี้ทางเรา  WORLD MEDIATION ORGANIZATION : องค์การการไกล่เกลี่ยสากลจึงมีความสามารถโดดเด่นนำเสนอการฝึกอบรมออนไลน์ที่จะทำให้บุคคลทั่วโลกได้รับการยอมรับต่อการปฏิบัติและทำงานร่วมกันบนความหลากหลายไปทั่วโลก เราเชื่อว่า “ความไม่รู้ไม่ใช่ทางเลือกที่จะยอมรับได้”

สมาชิก

การเป็นสมาชิก WMO (ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้เรียน, ผู้เข้าฟัง) หมายถึงบุคคลจำนวนมากที่ได้รับการตระหนักและสัมฤทธิผลในความเป็นมืออาชีพ  การเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ศึกษา และนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ หรือสมาชิกของ WMO ย่อมมีความสามารถได้มากกว่าเพียงจัดการความขัดแย้งภายในครอบครัว หรืออยู่ในจุดที่มีปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่ได้ผ่านการทำวิจัยเชิงวิชาการ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างความเข้าใจถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งสร้างความตระหนักที่จะไม่ละเมิดความปรารถนาดีและความจำเป็นในการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นของมนุษย์ ด้วยการร่วมกันสร้างเครือข่ายความเข้าใจ ทักษะ และความรู้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง  ที่ซึ่งเราสามารถทำให้ผู้คนทั่วโลกเข้าใจถึงการดำเนินงานการปกครองระดับประเทศและสากลได้รับรู้ต่อที่สิ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อชีวิตส่วนบุคคลของมนุษย์  โดยการเป็นสมาชิกของเรา WMO ไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับการเสริมสร้างปรับปรุงความเป็นมืออาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังจะแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของคุณเองได้อย่างชัดเจนต่อมุมมองในระดับนานาชาติ  เพื่อเป้าหมายในการปรับสมดุลในสังคมของเราและเพื่อป้องกันเกิดความรุนแรงที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

กลายเป็นสมาชิก

การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ WMO ออนไลน์

การฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ในหัวข้อสหวิทยาการของการไกล่เกลี่ยอย่างมีสติวิจารณญาณและการจัดการความขัดแย้งในภาษาอาราบิก การฝึกอบรมออนไลน์ของเราจะให้ความยืดหยุ่นและการเข้าถึงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง พิจารณาผลการวิจัยระหว่างประเทศที่ครอบคลุมถึงประโยชน์ที่ยั่งยืนของการการไกล่เกลี่ยโปรแกรมการฝึกอบรมของเรามุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจถึงความขัดแย้ง ตลอดทั้งตัวเลือกในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ และทัศนคติของมนุษย์ การเรียนการสอนได้รวมถึงการทบทวนพิจารณาไตร่ตรองตนเอง การป้อนข้อมูลเฉพาะเรื่อง และการนำเนื้อหาไปปฏิบัติ

สำหรับหนังสือคู่มือทั้ง 5 บท นี้ทางเราได้จัดตีพิมพ์เสนอขายในราคาพิเศษเพียงเล่มละ  75.00- ยูโร ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเท่านั้น  เหตุผลเพราะ WMO ไม่ได้เพียงต้องการให้การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังตั้งใจที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบผลิกผ่ามือได้อย่างแท้จริง เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยตรงที่จะได้รับผลกระทบเชิงบวกในสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา  เราเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาทักษะการไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อขัดแย้งได้อย่างมีสติ และจะได้รับประโยชน์จากครูสอนพิเศษส่วนตัวที่คอยดูแลความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล

กระบวนการเรียนรู้ที่จะเพิ่มประสบการณ์ท่าน ประกอบด้วยโครงสร้างสามส่วนต่อบท กล่าวคือ: ส่วน A – การไตร่ตรองตนเอง  ส่วน B – บริบทหลักในเนื้อหา และส่วน C – บทความที่คุณต้องเขียนขึ้นเองจากการสืบค้น ตีความ

หลักสูตรนี้จะให้ภาพรวมที่สำคัญของหัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยอย่างมีสติและการจัดการความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อดังต่อไปนี้:

– การใช้สติสัมปชัญญะในการไกล่เกลี่ย – การนำไปประยุกต์ใช้ในการไกล่เกลี่ยอย่างมีสติด้วยจิตที่เป็นกลาง – วิเคราะห์และตรวจพบความขัดแย้ง – วิกฤตการณ์ระหว่างบุคคล-การสื่อสาร – การคิดอย่างมีวิจารณญาณ – จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดเตรียมทักษะสำคัญและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้กับท่านเพื่อการทำงานในภาคสนามอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าใจ จำได้ และใช้ทักษะของตนได้ในรูปแบบที่เหมาะสม นอกจากนี้ ท่านจะเข้าใจในการเขียนบริบทเนื้อหาสาระจากการเริ่มต้นได้จนจบบทสุดท้ายที่ค้นพบ และสามารถสร้างหัวข้อในแบบฉบับเฉพาะของคุณได้เอง

โปรแกรมพร้อมใบรับรอง: มีอัตราที่ 75.00- ยูโร. เป็นโปรแกมในการทบทวนตนเอง/การพิจารณาไตร่ตรองตน  บริบทที่ช่วยในการจัดการตนได้ง่าย ได้นวัตกรรมมุมมองต่าง ๆ การสอนพิเศษออนไลน์ส่วนบุคคล  ผลกระทบต่อชีวิตในการเปลี่ยน- แปลง แนวทางการบำบัดช่วยเหลือทางสังคม การสนับสนุนออนไลน์

สนับสนุน:

ในส่วนนี้เชิญท่านเลือกคุณลักษณะเฉพาะเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการศึกษาวิจัย ด้วยวิสัยทัศน์ของเราคือการทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุก ๆ ท่านได้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกอบรมนี้ทางออนไลน์  เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพให้เกียรติต่อกันและการพูดคุยที่สร้างสรรค์ ภารกิจของเราคือทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความเป็นมืออาชีพและความทะเยอทะยานของบุคคลที่สนับสนุนสันติภาพ ที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกภายในเราแต่ละคน การวิจัยของเราอาจทำให้ผู้เยี่ยมชมของเราเข้าใจความขัดแย้งได้ดีขึ้น พลวัตของความขัดแย้ง และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ และข้อเท็จจริงที่ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันความขัดแย้ง

หากอุดมการณ์เหล่านี้สอดคล้องกับกรอบความคิดของท่าน และต้องการให้เราเดินหน้าต่อ เพียงเลือกค่าบริการในการอบรมที่ท่านต้องการ และส่งหัวข้อที่สนใจมาให้เรา แล้วเราจะจัดตั้งทีมนักวิจัยนานาชาติและหารือเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

บรอนซ์ / เงิน / ทอง / แพลตตินัม (วิสัยทัศน์ ภารกิจ การวิจัย) โลกต้องการการสนับสนุนจากท่านที่จะนำความเปลี่ยนแปลงไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงสร้างความสำเร็จสุขต่อคนรุ่นหลัง  ( เริ่มทันที..วันนี้)

หนังสือ:

“การไกล่เกลี่ยอย่างมีสติด้วยจิตที่เป็นกลางและการจัดการความขัดแย้ง ” – คู่มือการฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์

ในบทที่ 1 ถึง 5 :  หลักสูตรการฝึกอบรมข้ามพรมแดนและข้ามวัฒนธรรมนี้  มิได้เฉพาะกำหนดการศึกษารูปแบบทางกลุ่มประเทศตะวันตกของการไกล่เกลี่ยมาประยุกต์ใช้ในวัฒนธรรมอื่น ๆ  แต่จะเกี่ยวข้องกับสาระความสำคัญความสมเหตุสมผลที่อยู่ภายในหลักการต่าง ๆ ที่ได้หลอมรวมกันจากมนุษย์ของโลกใบนี้กับภูมิหลังทางวัฒนธรรมและภาษาของบุคคลผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งยังช่วยให้เขาหรือเธอกลายเป็นผู้ปฏิบัติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างมืออาชีพ  หนังสือคู่มือการฝึกอบรมเล่มนี้จะนำเสนอบริบทที่จะนำความสำเร็จสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์ชาติ ด้วยความมีเมตตาเคารพและให้เกียรติในการทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริงบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์ สำหรับผู้อ่าน และผู้เรียน หากได้ใช้โอกาสนี้เข้าอบรมเรียนรู้ เปรียบเสมือนว่าคุณได้มีความตื่นตัวที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคนกลางที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพการ มีตรรกะที่ดีอยู่ภายในจิตของท่านในการไกล่เกลี่ยอย่างมีสติ หลักสูตรนี้ผสมผสานมุมมองที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้ความรู้ ประโยชน์ที่โดดเด่นของโปรแกรมนี้คือการหยิบใจความสาระที่สำคัญ ๆ ที่โดดเด่นให้นำไปใช้ได้ทันที  ชุดเอกสารฉบับสมบูรณ์นี้ ประกอบไปด้วย

– การใช้สติสัมปชัญญะในการไกล่เกลี่ย – การนำไปประยุกต์ใช้ในการไกล่เกลี่ยอย่างมีสติด้วยจิตที่เป็นกลาง – วิเคราะห์และตรวจพบความขัดแย้ง – วิกฤตการณ์ระหว่างบุคคล – การสื่อสาร – การคิดอย่างมีวิจารณญาณ – จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

 ซื้อได้ในราคาเล่มละ 10.00 ยูโร สั่งจองซื้อตอนนี้LearnWriteMeetThink